Praha Prague Praga Prag
 
The Horologe Orloj Astronomische Uhr

Under construction

Defilé apoštolů
     
Okna se otevírají
  .. ..
  obr.
1 .. 2
Jan
kalich

Petr
klíč
  obr.
3 .. 4
Ondřej
kříž ve tvaru X

Matěj
sekera, kterou byl sťat
  obr.
5 .. 6
Pavel
kniha

Filip
kříž ve tvaru T
  obr.
7 .. 8
Tomáš
kopí/oštěp

Jakub
valchářská tyč s deskou
  obr.
9 .. 10
Bartoloměj
nůž, jímž mu byla stažena kůže
patron města Plzně

Šimon
pila, kterou byl přeříznut
  obr.
11 .. 12
Barnabáš
pergamen a kámen v ruce
(byl ukamenován)

Juda Tadeáš
valchářský sochor, jímž byl ubit
  obr.

Petrův kohout
34

Řekl mu Ježíš: Amen pravím tobě, že této noci, prvé než  kohout zazpívá, třikrát mne zapříš.

35

Dí mu Petr: Bychť pak měl s tebou i umříti, nikoli nezapřím tebe. Takž podobně i všichni učedlníci pravili.

Ev. Sv. Matouše, kap. 26
Bible Svatá,  podle posledního vydání kralického z roku 1613

 

Pozn.:

1) Apoštol (z řeckého apóstolos) dle chápání křesťanské tradice ten, který Ježíše Krista přímo viděl nebo jím byl přímo pověřen úkolem.

2) Apoštol Pavel, původním jménem Saul, pocházel z maloasijského (dnes tureckého) města Tarsus, z prostředí řecké kultury a řecké vzdělanosti, požíval práva římskského občanství. Zprvu pronásledovatel křesťanů (při popravě sv. Štěpána, prvního mučedníka, ukamenováním, hlídal šaty kamenujících). Vyslán do Damašku, kde měl vést pronásledování křesťanů pokládaných za sektu odpadlíků od židovství. Zde prohlédl a stal se horlivým následovníkem Krista.
Na jerusalémském shromáždění apoštolů (r. 48?) prosazoval myšlenku prolomení duchovních a prostorových hranic židovství. Shromáždění ponechalo Pavlovi volnost k misii mezi nežidy. Tím křeťanství nastoupilo cestu stát se světovým náboženstvím.
Na svých misijních cestách procestoval prakticky celé Středomoří (Damašek, Jerusalém, Antiochie, Tarsus, Kypr, Galacie, makedonské Philipi a Thesalonikki (Soluň), Athény, Korint, Efez, Lystra, Kréta, Malta, Sicilie, Řím, kde zemřel (r. 62?). Od 4. stol. je pohřben v basilice S. Paolo fuori le mura (sv. Pavla před hradbami).
Bez ohledu, zda se nám to líbí nebo nelíbí, jsme všichni dědici řecké, židovské, římské a křesťanské kultury.

Back