Praha Prague Praga Prag
 
Jižní strana katedrály sv. Víta
St. Vitus's Cathedral - view from the Third Courtyard
Südseite des St. Veits-Doms Zlatá brána
Golden Gate
Goldenes Tor Zlatá brána a kaple sv. Václava (p.)
Golden Gate and St. Wenceslas's Chapel (r.)
Goldenes Tor u. Kapelle des Hl. Wenzels (r.)

Goldenes Tor

Zlatá brána

Golden Gate

Der zeremonielle Eingang in den St. Veits-Dom von der Südseite, vom dritten Burghof und vom Königspalast, trägt die Mosaik des Jüngsten Gerichts. Obřadní vchod do katedrály sv. Víta z jižní strany, z třetího nádvoří a od Královského paláce, zvaný Zlatá brána, nese mozaiku Posledního soudu.
The ceremonial entrance to St. Vitus's Cathedral from the southern side of the Third Courtyard and the Royal Palace, known as the Golden Gate, carry the Mosaic of the Last Judgment.
     

Mosaik
des Jüngsten Gerichts

Mozaika
Posledního soudu

Mosaic
of the Last Judgment


Zmrtvýchvstání
Resurrection
Auferstehung aus den Toten

Hierarchie světa a společnosti
nebeská úroveň

Hierarchy of the world and society
heavenly level

Hierarchie der Welt und Gesellschaft
himmlisches Niveau Očistec a věčné zatracení
Purgatory and eternal reprobation
Das Fegefeuer u. ewige Verdammung
Hierarchie světa a společnosti
 nadpozemská

Hierarchy of the world and society
ethereal

Hierarchie der Welt und Gesellschaft
überirdische
Hierarchie světa a společnosti
nejvyšší pozemská

Hierarchy of the world and society
highest wordly

Hierarchie der Welt und Gesellschaft
höchste irdische
Segments  -  Segmenty  -  Segmente
B A C

Zmrtvýchvstání

Hierarchie světa a společnosti
A1 - nebeská úroveň
A2 - nadpozemská
A3 - nejvyšší pozemská

Očistec a věčné zatracení

Resurrection

Hierarchy of the world and society
A1 -  heavenly level
A2 - ethereal
A3 -highest wordly

Purgatory and eternal reprobation

Auferstehung aus den Toten

Hierarchy of the world and society
A1 -  heavenly level
Hierarchie der Welt und Gesellschaft
A1 - himmlisches Niveau
A2 - überirdische
A3 - höchste irdische

Fegefeuer u. ewige Verdammung

 

Description Popis Beschreibung
1 Vera-ikon 1 Veraikon 1 Vera-icon
2 Jesus Christ - the highst sovereign of the whole world - surrouded from halo, siting on a rainbow in mandorla edging from rainbow, angelic choir.
With diagonal gestur is separating good from evil, with his right hand is blessing the virtue showing in Paradise; with left hand is reprobating sinners.
2 Ježíš Kristus - nejvyšší vládce celého světa  - ve svatozáři sedící na duze v mandorle lemované duhou obklopen sborem andělů.
Úhlopříčným gestem odděluje dobro od zla, pravicí žehná cnostným a uvádí je do ráje; levicí zatracuje hříšníky.
2 Jesus Christ - der höchste Herrscher der ganzen Welt - in der Aureole, sitzend am Regenbogen in Mandorla, vom Engelchor umgegeben.
Mit diagonaler Geste trennt das Wohl vom Übel, mit der Rechten segnet den Tugenden, mit der Linken vertribt die Sünder in die ewige Verdammung.
3 St. John the Baptist? 3 Sv. Jan Křtitel 3 Hl. Johannes-Baptist
4 .Apostles choir 4 Sbor apoštolů 4 Apostelchor
5 Windows into the Crown Camber, where are enshrining coronation jewels. 5 Okna Korunní komory, v níž  jsou uchovávány korunovační klenoty českých králů. 5 Fenster von der Kronenkammer, in der die Krönungskleinodien aufbewahrt sind.
6 Archangel Michael drive out sinners into the eternal hell. 6 Archanděl Michael zahání hříšníky do pekla k věčnému zatracení. 6 Archengel Michael vertreibt die Sünder in die Hölle zur ewigen Verdammung.
7 Six saints - patrons of Bohemian lands (from left: St. Prokopius, St. Sigismund, St. Vitus, St. Wenceslas, St. Ludmilla, St. Adalbert) 7 Šest světců - patronů české země (zleva: sv. Prokop, sv. Zikmund, sv. Vít, sv. Václav, sv. Ludmila, sv. Vojtěch). 7 Sechs Heiligen - Patronen der Böhmischen Länder (von links: St. Prokopius, St. Sigismund, St. Vitus, St. Wenzel, St. Ludmila, St. Adalbert).
8 Elisabeth of Pomerania (1345/7÷1393), 4th wife of Charles IV, Queen of Bohemia 1363, Holy Roman Empress 1368. 8 Alžběta Pomořanská (1345/7÷1393), čtvrtá a poslední manželka Karla IV., královna česká 1363, císařovna římská 1368. 8 Elisabeth von Pommern (1345/7÷1393), die vierte und letzte Gemahlin von  Karl IV. Königin von Böhmen 1363, Römische Kaiserin 1368
9 Charles IV (1316÷1378) of Luxembourg, Margrave of Moravia 1334, King of Romans 1346, King of Bohemia 1346/7, King of Lombardy 1355, Hply Roman Emperor 1355, King of Arles 1365 9 Karel IV. (1316÷1378), markrabě moravský 1334, král římský 1346, král český 1346/7 král lombardský 1355, císař římský 1355, král arelatský 1365. 9 Karl IV. (1316÷1378), Markgraf von Mähren 1334, König  von Rom 1346, König von Böhmen 1346/7, König von Lobardei 1355, Kaiser des Heiligen römischen Reiches 1355, König von Arles 1365
10 Dead are resurrected, arise from the grove into the new life. 10 Mrtví jsou vzkříšeni k novému životu (vstávají z hrobů). 10 Die Toten werden zum neuen Leben auferstanden.
11 Virgin Mary, mother of Jesus Christ 11 Panna Marie, matka Páně 11 Jungfrau Maria, die Gottesmutter

 

Mozaika Posledního soudu
click for full view

Zmrtvýchvstání
Resurrection
Auferstehung aus den Toten
Zmrtvýchvstání
Resurrection
Auferstehung aus den Toten


Veraikon

Hierarchie světa a společnosti

nebeská úroveň
heavenly level
himmlisches Niveaunadpozemská a nejvyšší pozemská
ethereal and highest wordly
überirdische u. höchste irdische
Očistec a věčné zatracení
Purgatory and eternal reprobation
Das Fegefeuer u. ewige Verdammung
Očistec a věčné zatracení
Purgatory and eternal reprobation
Das Fegefeuer u. ewige Verdammung

 

Historie der Mosaik und ihre Konservierung
Karl IV., König vom Böhmen und Kaiser des Heiliegn römischen Reiches, mit seiner grosszügigen Bautätigkeit verdiente sich dafür, dass Prag ein stralendes Kleinod des Reichs wurde. Inspiriert durch Mosaiken, die er binner seiner Reisen in Italien sah, entschied sich das Goldene Tor des St. Veits-Domes auf die selbe Art verzieren. Unbekannten Mosaiker, die auf die Prager Burg vermutlich aus Italien eingeladen wurden, sind mit der Arbeit a der Mosaik im Jahre 1370 begonnen und um ein Jahr später beendeten.
Herrlich farbige und reichliche vergoldete Mosaik, die das Jüngste Gericht darstellt, gebührt zu den kostbarsten Kunstdenkmälern in Tschechien. Sie stellt den beträchtlichsten mittelalterlichen Nachweis dieser technik nördliche der Alpen, als durch den künstlerichen Wert, sowie durch historische Bedeutung und den Umfang der technischen Ausführung.

Gemeinsames Projekt der Kanzlei des Presidenten der Tschechischen Republik, Správa Pražského hradu   und Getty Consevation Institute, Los Angeles, California, USA

Historie mozaiky a její konzervace
Karel IV., král český a císař římský, se svou velkorysou stavební činností zasloužil o to, že se Praha stala zářícím klenotem římské říše. Inspirován mozaikami, které viděl na svých cestách po Itálii, rozhodl se vyzdobit stejnou technikou Zlatou bránu Svatovítské katedrály. Neznámí mozaikáři, pozvaní na Pražský hrad zřejmě z Itálie, s prací na mozaice začali v roce 1370 a o rok poté ji dokončili.
Nádherná barevná a bohatě zlacená mozaika, znázorňující Poslední soud, patří k nejvzácnějším uměleckým památkám v českých zemích. Je nejvýznamnějším středověkým dokladem této techniky severně od Alp, jak výtvarnou hodnotou, tak historickým významem i rozsahem technické realizace.

Společný projekt Kanceláře prezidenta republiky, Správy Pražského hradu a Getty Consevation Institute v Los Angeles, Kalifornie (USA)

The history of the Mosaic and Its Conservation
During his reign, Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor initiated a building campain to make Prague the shining jewel of the Holy Roman Empire. Inspired by mosaics he saw during his travels in Italy, Charles commissioned the Last Judgment  mosaic to decorate the Golden Gate of St. Vitus Cathedral. The unknown mosaicists, who are believed to have been recruited from Italy, began work on the mosaic in 1370 and finished a year later.
The once-brilliantly colored and gilged mosaic is considered to be one of the most significant cultural heritage objects of the Czech Republic. It is the most imporant mediaval mosaic north of the Alps and is of outstanding importance for its art history value, historical significance and scale of its technical execution.

A collective project of the Office of the President of the Czech Republic, Správa Pražského hradu  and the Getty Consevation Institute, Los Angeles, California, USA

   
     
————————————
Zdroje informací:
[1] Pražská informační služba
[2] Zdeněk Mahler: Katedrála. Primus, Praha, 1994
[3] A. Janovský, L. Květ, A. Ságlová, J. Ságl: Prague Guide through an historical city. Dopravní podnik Metro, Praha 1996


HOME

HOMEcontact me:jan.zavodsky@quick.cz

 

created: 2005-03-20