Praha Prague Praga Prag

JUDr. Franz Kafka


Celetná 3

Celetná
602; 3

House of Three Kings dům U tří králů Haus zu den Drei Königen
In the late Gothic House of Three Kings lived Kafka nearly eleven years until 1907 during his high school and university law study. On the first floor he had a owen room with a window into the street. "His room was furnished simple", according to servant: writing table, bookshelf, bed, washbowl. Šikmo naproti, v pozdněgotickém domě U tří králů bydlel Kafka téměř jedenáct let až do roku 1907 po dobu  gymnaziál-ního a univerzitního studia práva. V prv-ním patře měl vlastní pokoj s oknem do ulice. "Jeho místnost byla zařízena jed-noduše", podle pomocnice v domácno-sti: psací stůl, police na knihy, lůžko, umyvadlo. Schräg gegenüber, im spätgotischen Haus Zu den drei Königen lebte Kafka fast elf Jahre bis 1907 während seiner Gymnasialzeit und seines Jura-Studiums. Im ersten Stock hatte er seinen eigenes Zimmer mit Fenster zur Strasse. „Sein Zimmer war einfach einge-richtet“, heisst es im Bericht einer Hausange-stellten: Schreibtisch, Bücherregal, Bett, Waschbecken.

Back

zpět