Praha Prague Praga Prag
 

Dr. Franz Kafka

 

Staroměstské nám. 934 ; 5

Staroměstské nám. 934 ; 5

Staroměstské nám. 934 ; 5
   
Old Town Square Staroměstské náměstí 934; 5 Altstädter Ring

In 1913 family Kafka moved into luxury six-room apartment in the second floor of Schirr House, a four-storey monumental building with oriel and lift. Here lived Kafka with break within 1918. In his diary present: straight in front of my window I see cupola of the orthodox church with two towers and neighbouring rented house. Left I see the city hall with the sharp extending tower in full it mass and bending down in a perspective that perhaps sighted no man yet.

V r. 1913 se Kafkovi nastěhovali do luxusního šestipokojového bytu ve dru-hém poschodí Schirrova  domu  934; 5, čtyřpodlažní monumentální budovy s arkýři a výtahem. Zde bydlel Kafka s přerušením do r. 1918. Ve svém deníku uvádí: přímo před svým oknem mám kupoli pravoslavného chrámu se dvěma věžemi a sousedí-cím činžákem. Vlevo vidím radnici s věží ostře vystupující v celé své hmotě a sklánějící se v perspektivě, kterou snad ještě žádný člověk nespatřil.

Im Schirrhaus Pařížská 934; 5, einem viergeschossigen Prachtbau mit Erkern und Fahrstuhl, bezog die Familie 1913 eine luxuriöse-Sechszimmerwohnung im drittem Stock. Hier wohnte Kafka mit Unterbrech-ung bis 1918. In seinem Tagebuch hielt er fest: Geradeaus vor meinem Fenster habe ich grosse Kuppel der russischen Kirche mit zwei Türmen und dem nächsten Zins-haus. Links sehe ich das Rathaus mit dem Turm in seiner ganzen Masse scharf anstei-gen und sich zurücklegen in einer Perspek-tive, die vielleicht noch kein Mensch richtig gesehen hat.

Back

zpět