Praha

Prague

Praga

Prag


Madeleine Korbel Albright
 


Hradčanské náměstí 11
Prague 1
whereabouts between 1945 ÷ 48


Madeleine Korbel Albright, Ph.D.
is America's first female secretary of state and the highest-ranking woman to serve in the U.S. government.

Marie Jana Korbelová
lived here in the 1st floor right
between 1945 ÷ 48
Hradčanské náměstí 11

Černínský palác
Loretánské náměstí 5
(Foreign Office - then and today)

Madeleine Albright (Jana Korbelova) and Prague
Dr. Madeleine Albright
(Marie Jana Körbelová as a girl)
borne May 15, 1937 in Prague
presumably in hospital "Na Homolce" at Prague 5 - Smíchov

Hradčanské náměstí 11

(pink colored)
Černin Palace (left framed)
       
  Dr. Albrightová ve své knize uvádí, že se narodila na Smíchově. Policejní registry zachycující trvalý pobyt osob v Praze 5 rodinu Körbelových neobsahují. 
Dr. Albright tells in her book she is born at Smichov. Stay of family Körbel in Smichov is not registred in police files.
Dr. Albright in ihrem Buch gibt an, dass in Smichov geboren ist. Die Polizeiregistr, die den ständigen Wohnsitz von Personen erfassen, beinhalten keine Angabe über Aufenthalt der Familie Korbel in Smichov.

Nemocnice Na Homolce
Hospital Krankenhaus Na Homolce
 
 
Mařákova (vlevo, left),
Jaselská (vpravo, right)

Mařákova 11, Praha 6
Poslední bydliště do útěku před německými nacisty
Last whereabouts up to they fled from german Nazi
Letztes Wohnort vor der Flucht vor den deutschen Nazi's
 
       

Albright's father was a Czechoslo-vakian diplomat. As a young girl, she learned to greet visiting European dignitaries with flowers and a smile.
Her family had twice to flee Czecho-slovakia; Korbel family flees to England as Adolf Hitler rises to power first to London when the Nazis overran Czechoslovakia in 1939. Your last whereabouts was Prague 6, Mařákova 11 (today).
After the World War II in 1945 Korbel family moves back to Prague, then professionally to Belgrade.
In February 1948 communists comes to power in Czechoslovakia. The Korbels flees from Czechoslo-vakia, this was the second time were forced from their homeland, this time in the United States, on November 11, 1948 arrived in New York and settled in Denver, Colorado.
Marie Jana attends school in Switzerland. Learns French. 1950 moves to United States of America.
1961 marries Joseph Albright.
Mrs Albright is excelent in Czech, fluent in French, with good speaking and reading abilities in Russian and Polish.

M. Albrights Vater war tschecho-slowakischer Diplomat. Als kleines Mädchen lernte ausländischen Würdenträger mit Blumen und Lächeln willkommen.
Ihre Familie flüchtete aus der Tsche-choslowakei zweimal. Erstenmals Korbels flüchteten nach Gross Britanien unlängst vor dem dem Hitlers Überfall der Tschechlowakei im 1939. Der letzte Wohnort war Prag 6, Mařákova 11 (heute).
Nach dem 2. Weltkrieg 1945 kehrten Korbels nach Prag zurück, darauhin weilen dienstlich in Beograd.
Im februar 1948 kommen Kommunisten in der Tschechoslo-wakei an die Macht. Korbels flüchten zu zweitenmal, diesmal in die Vereinigten Staaten. Am 11. Novem-ber 1948 gelangen nach New York und siedel sich in Denver/ Colorado nieder.
Marie Jana besucht Schule in der Schweiz. Lernt französisch. Erst im 1950 geht in die USA. 1961 heiratet Joseph Albright.

Frau Albright beherrst hervoragend tschechisch, spricht flüssig franzö-sisch, Russisch und Polnisch be-herrst sehr gut mit Wort und Schrift.

Otec M. Albrightové byl českoslo-venským diplomatem. Jako malé děvčátko se učila zahraniční hodno-stáře vítat květinami a úsměvem.
Její rodina dvakrát prchala z Čes-koslovenska. Poprvé Korbelovi uprchli do Velké Britanie nedlouho před přepadením Československa Hitlerem 1939. Jejich bydliště bylo Praha 6, Mařákova 11 (dnes).
Po 2. světové válce 1945 se Kor-belovi vrátili zpět do Prahy, načež dleli služebně v Bělehradě.
V únoru 1948 se komunisté v Čes-koslovensku dostávají k moci. Korbelovi prchají podruhé, tentokrát do Spojených států. 11. listopadu 1948 přicházení do New Yorku a usazují se v Denveru/Colorado.
Marie Jana navštěvuje školu ve Švýcarsku. Učí se francouzsky. Teprve 1950 přechází do USA. 1961 se vdává za Josefa Albrighta.
Paní Albrightová výtečně ovládá češtinu, plynně hovoří francouzsky, ruštinu a polštinu ovládá velmi dobře slovem a písmem.

 

————————————

Literatura:
Madelaine Albrightová - "Nejlepší ze všech možných světů", Práh 2003, ISBN 80-7252-079-2
First published by Talk Miramax Books, as improint of Miramax Film Corp., New York, NY
As "MADAM SECRETARY: A MEMOIR by Madeleine Albright"


HOME